วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐”

กันยายน 11, 2017 1:16 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ Application ต่างๆ มาใช้เพื่อรองรับภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ และระดับโลก เพราะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาระบบต่างๆ ด้านไอซีทีในยุคดิจิทัล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของรัฐบาลในปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นองค์กรหลักที่สำคัญของประเทศจึงต้องมีการพัฒนาในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไอซีทีมาสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้ไปสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐ ต่อไป
โอกาสนี้ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔.๐” ด้วย

87596 87598 87607 87608

|  767 views

Leave a Comment

*

scroll to top