วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดโครงการมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุข ณ โบสถ์ซางตาครู้ส ธนบุรี

กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดโครงการมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุข ณ โบสถ์ซางตาครู้ส ธนบุรี

กันยายน 11, 2017 11:18 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
21369302_1471313076277776_1526096621644231708_n
วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณลานโบสถ์ซางตาครู้ส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดโครงการมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุข โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ
พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน
จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสมพรเทพ เทพสิทธา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ร่วมการเสวนา เรื่อง “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ความหลากหลายทางศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชุมชนย่านกะดีจีน”
การจัดโครงการครั้งนี้ มีขึ้นเนื่องจากชุมชนย่านกะดีจีนมีความเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี และมีคุณลักษณะพิเศษของชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปฝาราม ชุมชนโรงคราม และศาลเจ้าเกียนอันเก็งได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในความแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน จึงควรได้รับการเชิดชูให้เป็นชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง ขยายแนวคิดและวิธีการไปสู่พื้นที่ชุมชนอื่นๆ ที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสันติสุขของสังคมอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศต่อไป
21430416_1471313149611102_74460663316063169_n 21463214_1471313102944440_8332278400347875832_n
21371375_1471313169611100_2766570289180391681_n 21369423_1471313236277760_4610583862811337969_n
|  180 views

Leave a Comment

*

scroll to top