วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. แถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เพื่อการปฏิรูปทรัพยากรน้ำ

ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. แถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เพื่อการปฏิรูปทรัพยากรน้ำ

กันยายน 11, 2017 3:12 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวว่า รัฐบาลได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อการปฏิรูปทรัพยากรน้ำ ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในเรื่องของการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมด ๑๐๐ มาตรา กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ และกำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขาคณะฯ ขณะนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาถึงมาตรา ๘๑ แล้ว โดยมีการ
ลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชน จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดของแก่น และมีกำหนดจะลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒ หน่วยงาน และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๘ ฉบับ จึงเห็นควรให้มีองค์กรกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (กนช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางบริหารงานให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีอำนาจควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีองค์กรระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งเบื้องต้นมี ๒๕ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย บุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทำงานร่วมกันสะท้อนความต้องการของภาคประชาชนในเขตลุ่มน้ำ เชื่อมโยงการทำงานกับ กนช. ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้นำเสนอความเห็นดังกล่าวไปยังรัฐบาลซึ่งเห็นพ้องต้องกัน อย่างไรก็ตาม พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง พร้อมกล่าวย้ำว่า การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ไม่ให้มีปัญหาตามมาเมื่อมีการประกาศใช้ และประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมในกฎหมาย เพราะน้ำเป็นเรื่องของคนทุกคนทั้งประเทศ

87655 87657

|  403 views

Leave a Comment

*

scroll to top