วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

กันยายน 12, 2017 10:15 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

78218

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๕๖_๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา 

๑.  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  ดังนี้

– กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

     ผลการพิจารณา

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม

๒.  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

–  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ….  คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

–  ที่ประชุมมีมติเห็นควรไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับที่สุดในเรื่องดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๕ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่าติดภารกิจไม่สามารถมาชี้แจงได้  ที่ประชุม
จึงมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา

|  548 views

Leave a Comment

*

scroll to top