วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » หน้าหลัก » แนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สิงหาคม 1, 2014 6:56 pm by: Category: หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาแก้ไข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ประชาชนภายในประเทศ จึงต้องร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลแก้ไข เพื่อให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศหมดไปในอนาคต

การประชุมวุฒิสภาในสมัยที่ผ่านมาได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินการพิจารณาศึกษาติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้สรุปผลการพิจารณาออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการปราบปราม มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้เสพ ผู้ค้าภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามแหล่งผลิต ผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ภายนอกประเทศ การตรวจสอบเส้นทางการเงินและกระบวนการค้ายาเสพติดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งการขอความร่วมมือหรือทำความตกลงร่วมกันกับต่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติ

๒. ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ พบว่า การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละหน่วยงานขาดความสอดคล้องกัน และการบริหารงานเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับจังหวัดของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นลักษณะงานฝาก จึงทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ

๓. ด้านการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ควรกำหนดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ปัญหาการจัดระเบียบสังคมจากกรณีเด็กและเยาวชนออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืน การจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา อีกทั้ง สถานบริการ สถานบันเทิง หอพัก ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กในสถานศึกษา จากโครงการครูตำรวจแดร์ยังไม่เพียงพอกับสถานศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก ควรจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในสังกัดเป็นครูวิทยากรทดแทนจึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า

๔. ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ควรแยกระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยการกำหนดประเภท มาตรฐานการคัดกรองผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยการจัดตั้งศูนย์จำแนกคัดกรองตามคำสั่งจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพมีความต่อเนื่อง รวมถึงควรกำหนดให้มีหน่วยงานหลักในการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้มีความเป็นเอกภาพ และการกำหนดให้มีสาขา (Track) ยาเสพติดโดยตรงในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข

ยาเสพติด2
ยาเสพติด1

|  56,473 views

Leave a Comment

*

scroll to top