วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง

กันยายน 12, 2017 10:29 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ที่ผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) และโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเน้นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการนำไปขยายผลในระดับเยาวชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมีการประกาศใช้แล้ว โดยมี นางวรารัตน์
อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมในพิธีเปิด
กิจกรรมครั้งนี้ยังได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายถึงประเด็นปัญหาของเยาวชนในด้านต่างๆ จำนวน ๙ ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการทุจริต ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคม
ซึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม รับจะนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
จากนั้น รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ และ นายยุทธนา ทัพเจริญ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

21462624_1473062819436135_3112394530137661479_n 21557509_1473062842769466_8521155955650901875_n 21557706_1473062872769463_3856075753118720006_n 21615979_1473062936102790_3538353016936643002_n

 21463070_1473063042769446_4034475488651146636_n 21616215_1473062989436118_305142201066570053_n 21616385_1473063102769440_1133195373066100232_n 21616076_1473063172769433_6451843244540891226_n

|  387 views

Leave a Comment

*

scroll to top