วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

กันยายน 12, 2017 10:53 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__18677763

เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์
ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาสถานการณ์
ปัญหาโรคไม่ติดต่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           ผลการพิจารณา

           คณะกรรมาธิการได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมควบคุมโรค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และ
แทนสมาพันธ์เครือข่าย NCD แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิต ร้อยละ ๗๐ ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตหรือร้อยละ ๘๑ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และโรคเบาหวาน ตามลำดับ สำหรับในประเทศไทย มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๔๙,๐๙๐ คน โดยเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ ๘,๖๘๘ คนต่อปี และร้อยละ ๕๕ เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (เสียชีวิตอายุ ๓๐-๗๐ ปี) ทั้งนี้
การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ได้กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์และ
การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันโรคและลดปัจจัยเสี่ยง โดยกำหนดเป้าหมายให้สำเร็จในปี ๒๕๖๓  นอกจากนี้ การเพิ่มองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย

ตั้งแต่ทารก วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยชรา จะสามารถสร้างเสริมสุขภาพประชาชนได้ โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงเรียน หน่วยงาน สถานประกอบการ โดยเฉพาะภาคประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีการติดตามและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงมาตรการภาครัฐให้มีการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เช่น การควบคุมน้ำตาลใน
เครื่องดื่มรสหวาน แอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารพิษตกค้างในอาหาร เป็นต้น

125686 125687 125690

|  249 views

Leave a Comment

*

scroll to top