วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

กันยายน 12, 2017 3:59 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_5317

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมฯ เพื่อขอให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยระบุว่า ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว มีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ซึ่งได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระแก่ทายาทของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ โดยชุมนุมสหกรณ์ฯ จะใช้หนี้เงินกู้คงเหลือให้สหกรณ์ฯ แทนทายาท เพื่อมิให้สหกรณ์ฯ เกิดหนี้สูญ แต่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่สามารถกระทำได้เพราะไม่เข้าลักษณะเป็นการประกันภัย ไม่มีกฎหมายรองรับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจประกัน จึงขอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยเพิ่มอำนาจของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศให้สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ที่สมาชิกสามารถได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ และสวัสดิการของประชาชนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

DSC_5321 DSC_5330

|  190 views

Leave a Comment

*

scroll to top