วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ จังหวัดนครปฐม

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ จังหวัดนครปฐม

กันยายน 12, 2017 4:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__43679782

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา “สรุปผล
การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการสาธิต ณ ห้องฝึกทดลองการบิน โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ
จากนั้นจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจำปี ๒๕๖๐” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการฯ แผนการดำเนินงานในอนาคต ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
การแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ อันจะทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ณ โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี
ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงแนวทางการพัฒนาการคมนาคมทางรถไฟในจังหวัดสุพรรณบุรีและเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคมทางรถไฟไปยังจังหวัดอื่น ๆ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

S__43679783 S__43679784 S__43679785 S__43679786

 

|  197 views

Leave a Comment

*

scroll to top