วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

กันยายน 12, 2017 4:36 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

b1

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นประธานในที่ประชุม และได้มีการพิจารณากาหนดแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑) ให้มีบทบัญญัติสาหรับการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งบประมาณในการส่งเสริม SME อย่างเข้มข้น สามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการทางาน และข้อบกพร่องต่าง ๆ
๒) ให้มีบทบัญญัติกาหนดให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นในสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในแต่ละท้องถิ่น
๓) การกาหนดนโยบายบริหารของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติอุดหนุน SME และการดาเนินการสาหรับเรื่องนโยบายที่สาคัญและจาเป็น ต้องให้มีการเสนอรายงานและกาหนดให้เป็นอานาจเต็มของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการให้ความเห็นชอบ ก่อนนาไปปฏิบัติ
ทั้งนี้ จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รายมาตรา ในการประชุมครั้งต่อไป

b2

b3

|  174 views

Leave a Comment

*

scroll to top