วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิฯ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

กมธ.วิฯ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

กันยายน 12, 2017 5:00 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

201723

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบบำบัด
น้ำเสีย ระบบนิเวศ และเส้นทางน้ำในเขตอำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้น ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำแม่กลอง ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. เป็นกฎหมายที่บูรณาการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกฎหมายที่ปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศได้อย่างแท้จริง ประชาชนเข้าถึงการใช้น้ำที่มีคุณภาพ เพียงพอ และเป็นธรรมกับทุกคน

201720 201722

|  214 views

Leave a Comment

*

scroll to top