วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนาเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่นกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ….”

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนาเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่นกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ….”

กันยายน 13, 2017 4:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่นกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ….” โดยมี พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล รองประธานคณะกรรมการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ การจัดเสวนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในประเด็นสัตว์ต่างถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ นายสมชาย ทองสร้าง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกไทย ได้ยื่นหนังสือต่อ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรังนก และขอคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสมาคมฯ มีความเห็นว่า กรมอุทยานฯ ไม่ควรนำเหตุผลเรื่องการคุ้มครอง
สัตว์ป่ามาบังคับใช้กับผู้เกี่ยวข้องกับรังนกแอ่นกินรัง เพราะนกแอ่นกินรังไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
จึงไม่มีความจำเป็นที่กรมอุทยานฯ จะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายในประเด็นดังกล่าว

88193 88199 88200 88228 88233

|  336 views

Leave a Comment

*

scroll to top