วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ 

กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ 

กันยายน 14, 2017 10:43 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ (4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตามคำเชิญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ต่างประเทศ ซึ่งร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ USAID, IUCN, Freeland, WCS, WWF, FAO, WCS และ ZSL เป็นต้น
การจัดประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้เป็นการประชุมระหว่างประเทศที่ต่อยอดจากการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้จัดมาแล้ว ๓ ครั้ง โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ผลักดัน สำหรับการประชุมครั้งที่ ๔ นี้ได้ขยายหัวข้อเพิ่มเติมจากไม้พะยูงให้ครอบคลุมชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาของภูมิภาคในปัจจุบันอีก ๔ รายการ ได้แก่ งาช้าง นอแรด เสือโคร่ง และตัวนิ่ม โดยการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้มีรูปแบบการประชุมทั้งการประชุมแบบเต็มคณะ (plenary) และการประชุมกลุ่มย่อยแยกตามชนิดพันธุ์สัตว์และพืช (species-based group discussion) โดยมีความมุ่งหมาย ๔ ประการ ดังนี้
๑. เปิดโอกาสให้ทั้ง ๑๑ ประเทศ นำเสนอรายงานผลความคืบหน้าของประเทศตน (country report) ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา
๒. เพื่อกระชับและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐในภูมิภาค
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติที่ดี (best practice) และถอดบทเรียนในการออกนโยบายและใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าฯ โดยแบ่งออก เป็น ๔ ด้าน ได้แก่
๓.๑ การลดอุปสงค์ความต้องการในการบริโภค
๓.๒ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การปรับปรุงทบทวนนโยบายและการปฏิรูปกฎหมาย
๓.๔ การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน
๔. เพื่ออภิปรายระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคในการจัดการปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าฯ แบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ Action Plan for ASEAN Cooperation on CITES and Wildlife enforcement (2016-2020)

1505360167331 1505360125605 1505360123905 1505360122174

|  457 views

Leave a Comment

*

scroll to top