วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

กันยายน 14, 2017 1:55 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliament Assembly – APA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐  ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน โดยผลสรุปการประชุมมีดังนี้

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม
ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA)
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
____________________________

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA)
นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยมีคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน คือ 

    ๑. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
         – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
         – ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
         – หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   ๒. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
        – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        – ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
        – ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   ๓. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
        – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
        – ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
        – ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   ๔. นายรุสดี ขันทนิตย์
        – นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการกลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
        – เลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   ๕. นางสาวตติยา รัตนวิโรจน์
        – นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการกลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักองค์การต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
        – ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งนี้มีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๒๐ ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๔๑ ประเทศ โดย นาย Jigme Zangpo ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน รองประธานสมัชชารัฐสภาเอเชียและประธานกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนอย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้น นาย Mohammad Reza Majidi เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้นำเสนอรายงานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมต่อที่ประชุม และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้แทนจากรัฐสภาประเทศสมาชิกร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมติว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งคัดเลือกองค์ประชุม โดยนาย Jigme Zangpo ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน รองประธานสมัชชารัฐสภาเอเชียและประธานกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานการประชุมฯ และนาย Yara Suos ผู้แทนจากรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชาทำหน้าที่ผู้กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรมจำนวน ๙ ฉบับ ที่ได้ให้การรับรองไปแล้วในการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นการขอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก APA รวมทั้งข้อเสนอแนะที่มีต่อข้อมติดังกล่าวโดยร่างข้อมติ ๙ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชีย ๒) ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการเอเชียด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ๓) ร่างข้อมติว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย ๔) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานอพยพในเอเชีย ๕) ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาเอเชียต่อต้านการทุจริต ๖) ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ๗) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมความกลมเกลียวทางความเชื่อและความอดกลั้นระหว่างศาสนาต่าง ๆ ๘) ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและนิติบัญญัติในการต่อต้านการขนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมในเอเชีย ๙) ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเอเชีย และร่างข้อมติใหม่ จำนวน ๑ ฉบับ นำเสนอโดย สหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่ ร่างข้อมติว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อซีเรีย อิรัก และเยเมน ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดหายนะทางด้านมนุษยธรรม รวมเป็นการพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ ร่างข้อมติ

ในประเด็นร่างข้อมติใหม่ซึ่งนำเสนอโดยสหพันธรัฐรัสเซียนั้น ผู้แทนจากตุรกีได้เสนอต่อที่ประชุมให้แก้ไขชื่อร่างข้อมติเป็น “ร่างข้อมติว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อซีเรีย อิรัก เยเมน
และเมียนมา ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดหายนะทางด้านมนุษยธรรม” จึงทำให้ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยสมาชิกส่วนหนึ่งได้สอบถามต่อเลขาธิการ APA ว่าเมียนมามีสมาชิกภาพอยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจากตุรกียังคงยืนยันที่จะให้ระบุการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อเมียนมา โดยให้เหตุผลว่า ถึงแม้เมียนมาจะไม่ได้เป็นสมาชิก APA แต่ในด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนั้น องค์กรไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงทำให้ที่ประชุมต้องทำการลงมติ โดยสมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอของผู้แทนจากตุรกีและให้การรับรองร่างข้อมติใหม่ภายใต้ชื่อว่า “ร่างข้อมติว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อซีเรีย อิรัก เยเมน และเมียนมา ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดหายนะทางด้านมนุษยธรรม”

ในโอกาสการประชุมครั้งนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ผู้อภิปรายหลักของประเทศไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย สรุปสาระสำคัญดังนี้
– ประเทศไทยจะทำงานร่วมกับสมาชิก APA ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และปัญหายาเสพติด
– ในส่วนประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศนั้นไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติหลักการเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting) ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงปัญหาของทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
– สำหรับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกมิตินั้น ไทยต้องขอบคุณ APA ที่นำข้อเสนอที่ไทยได้นำเสนอมาสู่ภาคปฏิบัติ โดยให้ประเทศสมาชิกมีผู้แทนเป็นเพศหญิงอย่างน้อย ๑ คน ในการประชุมต่าง ๆ
นอกจากนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ยังได้กล่าวสร้างเเรงบันดาลใจให้รัฐสภาสมาชิกฯ ยกระดับความร่วมมือขององค์กรเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสังคมในเอเชีย ซึ่งได้รับการยอมรับจากที่ประชุมเป็นอย่างดี หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างข้อมติ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาภูฏานและเข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน โดยทั้งสองสภาเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป

ในช่วงพิธีปิดการประชุม พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏานในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวแสดงความขอบคุณประเทศเจ้าภาพที่ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนฯ อย่างดียิ่งอีกด้วย

  
ภูฏาน_Page_4 ภูฏาน_Page_5

|  226 views

Leave a Comment

*

scroll to top