วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » สรุปผลการประชุม สนช. » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

กันยายน 14, 2017 3:20 pm by: Category: สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

123456

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการคมนาคม  เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน

     ๒)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  การเงินและการคลัง เรื่อง “ผลกระทบของดอกเบี้ยต่ำต่อการออมของภาคประชาชนและผู้บริหารการลงทุน”

๒.  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

    ๑)  ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และ

     ๒)  ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

–  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญถอนร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ออกจากระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงใหม่  ตามที่เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ เนื่องจากยังมีประเด็นที่เห็นว่าควรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น                                      

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ (เนื่องจากคะแนนเสียงไม่เห็นชอบไม่ถึง
๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะได้ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา

|  190 views

Leave a Comment

*

scroll to top