วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

กันยายน 14, 2017 3:43 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

thumbnail_ครั้งที่82560_๑๗๐๙๑๔_0024     thumbnail_ครั้งที่82560_๑๗๐๙๑๔_0023

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้แทนจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองประชาชน และเป็นไปอย่างสอดคล้อง กับกฎเกณฑ์สากลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า เกิดปัญหาและผลกระทบบางประการ จากการดำเนินการตามกฎหมายของผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว

thumbnail_ครั้งที่82560_๑๗๐๙๑๔_0014 thumbnail_ครั้งที่82560_๑๗๐๙๑๔_0017

|  173 views

Leave a Comment

*

scroll to top