วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐

ตุลาคม 3, 2017 11:24 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

123456

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑)  ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒)  ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓)  ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ    

๔)  ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน
๒๑ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณา
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน
๒๑ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

เรื่องด่วนที่ ๓ ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓ ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์

๓.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕  ออกไปอีก ๙๐ วัน)

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก
๙๐ วัน

๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา
ครั้งที่ ๓  ออกไปอีก ๖๐ วัน)

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา

 

|  516 views

Leave a Comment

*

scroll to top