วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คกก.สรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดประชุมพิจารณา พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ นัดแรกแล้ว

คกก.สรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดประชุมพิจารณา พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ นัดแรกแล้ว

ตุลาคม 6, 2017 2:15 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

S__11853829

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเพื่อดำเนินการ
พิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการสรรหากรรมการการเลือกตั้งในเบื้องต้น โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคล
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือภายหลังจาก
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาร่างประกาศและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาสรรหา
กกต. ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติเสร็จแล้ว โดยจะได้มีการประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณา
ร่างประกาศและระเบียบต่าง ๆ ดังกล่าวในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาฯ คาดว่าจะดำเนินการพิจารณาสรรหาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วันตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ กำหนด คือ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำหรับคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา
เป็นประธาน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง ได้แก่ ศาสตราจารย์
เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง ได้แก่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์
กัมพูสิริ บุคคลซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติแต่งตั้ง ได้แก่ นายประเสริฐ
โกศัลวิตร

S__11853831

S__11853830

S__11853832

|  2,970 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top