วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมืองฯ ครั้งที่ ๑๔๘

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมืองฯ ครั้งที่ ๑๔๘

ตุลาคม 6, 2017 11:23 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔๘ วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเมือง1

พิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง

คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาประเด็น “การเสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” โดยเชิญ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ หัวหน้าสำนักวิชาการเมือง การปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศซึ่งมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขเช่นเดียวกับประเทศไทย

การเมือง2

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาเรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริต และเที่ยงธรรม: ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง โดยเชิญนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอิศรา เข้าร่วมประชุม และรายงานเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อสร้าง พลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย” ที่คณะกรรมาธิการได้จัดเสวนาไปแล้วเมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องต่อไป

การเมือง3

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑

คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

การเมือง4

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒

คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ของคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว

การเมือง5

|  194 views

Leave a Comment

*

scroll to top