วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.คมนาคมฯ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.คมนาคมฯ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐

ตุลาคม 6, 2017 11:35 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

——————————————–

 

คมนาคม1

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่างๆ ดังนี้ (๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี คณะอนุกรรมาธิการได้กำหนดนัดประชุมในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

(๑.๑) พิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการแจ้งข้อมูลน้ำหนักมวลรวม ของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า (Verified Gross mass : VGM)

ในเรื่องดังกล่าวสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐาน AEO ในฐานะผู้ร้องเรียน ได้ขอถอนเรื่องร้องเรียนออกไป ทั้งนี้ สมาคมฯ จะมีหนังสือขอให้พิจารณา ในประเด็นความเหมาะสมของการเรียกเก็บค่า VGM ต่อไป

(๑.๒) พิจารณากรณีสายการเดินเรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวได้เป็นอันยุติไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว

(๑.๓) กรณีขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาในการประกอบกิจการเช่าเรือสำราญและกีฬา

การให้เช่าเรือสำราญในลักษณะเป็นเรือเปล่าโดยไม่มีคนประจำเรือ (Bareboat) กรมเจ้าท่ายืนยันว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

(๑.๔) เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๑ ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับเทศบาลเชียงแสน ที่จะทำธุรกิจร่วมกันในการบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๑ แล้ว

(๑.๕) กรณีผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากการออกประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส แต่ไม่เกินหนึ่งพันตันกรอส ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ Vessel Monitoring System (VMS)

จากการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ต่อไป นั้น ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศฉบับใหม่ยกเลิกติดตั้งระบบติดตามเรือ Vessel Monitoring System (VMS) ดังกล่าวแล้ว

คมนาคม2

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ

(๒.๑) รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอความอนุเคราะห์ในการ คืนสถานะทะเบียนอากาศยานให้กับ บริษัท สยามแอร์ทรานสปอร์ต จำกัด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีดังกล่าว โดยมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้น หากหน่วยงาน ของรัฐไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนคำสั่งศาลผู้เสียหายควรฟ้องร้องต่อศาลตามกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเป็นการดำเนินการอันเป็นการขัด/ไม่ขัดต่อคำสั่งศาล ซึ่งถือว่าเป็นการยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป

คมนาคม3

(๒.๒) รายงานการตรวจสอบมาตรฐานการบินประเทศไทยของ ICAO จากการที่ ICAO เข้ามาตรวจสอบตรวจมาตรฐานการบินประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า หากตรวจสอบผ่านมาตรฐาน จะปลดธงแดงให้ประเทศไทย ภายใน ๓๐ วัน คือภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์

คณะอนุกรรมาธิการได้กำหนดศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนี้

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา Value chain

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานภายใน ประเทศและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

(๓.๓) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์

คมนาคม4

วิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๑) ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สศช.

๒) ศึกษาทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของ สศช.

๓) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ สศช.

๔) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ฉบับที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม

๕) กำหนดกรอบ และร่างสารบัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย ๒๐ ปี

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

|  376 views

Leave a Comment

*

scroll to top