วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

ตุลาคม 6, 2017 5:20 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ข่าวคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ 05 10 17

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับดัชนีราคา
ผู้บริโภค ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ปรับสูงขึ้นร้อยละ ๐.๘๖ (YoY) ต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ ๓ จากราคาน้้ามันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันดิบตลาดโลกรวมตัวกันปรับลดกำลังการผลิตต่อเนื่องทำให้ราคาสูงขึ้น และการปรับขึ้นของราคาบุหรี่และสุราจากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งการสูงขึ้นของ
ผักสด เนื่องจากฝนตกชุกน้้าท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกบางแหล่งทำให้ผักเน่าเสีย ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย ๙ เดือน ขยายตัวสูงขึ้น ร้อยละ ๐.๕๙ (AoA) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อใหม่ทั้งปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๐.๔-๑.๐ จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗ – ๑.๗ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน เดือนกันยายน ๒๕๖๐ สูงขึ้นจากเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๐.๐๙ (MoM) เทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๙
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕๓ (YoY) เฉลี่ย ๙ เดือนปี ๒๕๖๐ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕๔ (AoA)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ
ปัจจัยสนับสนุน
๑. อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวสอดคล้องกับการผลิตและรายได้เกษตรกร และมาตรการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยลดค่าใช้จ่าย

๒. การส่งออกที่มีการขยายตัวเป็นลำดับจากการฟื้นตัวของการค้าโลก และจำนวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

๓. การใช้จ่ายภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ปัจจัยเสี่ยง
๑. ความไม่แน่นอนของนโยบายของคู่ค้าที่สำคัญส่งผลกระทบต่อการส่งออก
๒. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ
๓. ความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

๒. คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน รายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร่างที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยได้พิจารณาสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อสังเกตและข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นด้วยความรอบคอบและเกิดความชัดเจน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการแรงงานจึงเห็นควรเชิญอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

๓. คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน รายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการค้าผ่านแดนไทย – มาเลเซีย (ด่านชายแดนวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล) โครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส โดยได้เชิญผู้แทนกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ให้ข้อมูลสรุปได้ว่า กรมทางหลวงเห็นความสำคัญในการพัฒนาเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ระหว่างสตูล – อ่าวตามะลัง – เกาะปูยู – เขตแดนไทย – มาเลเซีย ฝั่งไทยมีระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร และได้มีการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงได้มีการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการศึกษาความเหมาะสมโครงการอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูล – รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า หากต้องเจาะอุโมงค์เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว ดังนี้
๑. ทำบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล กำหนดเขตแดนให้ชัดเจนว่า มีจุดใด ที่เป็นจุดเปิด
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ เพราะอาจเกี่ยวข้องด้านความมั่นคง

๒. ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญมาก หากจะดำเนินการควรแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

|  337 views

Leave a Comment

*

scroll to top