วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะสนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะสนช. ในโครงการ สนช. พบประชาชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตุลาคม 8, 2017 4:24 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ และพบปะประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธ์ุ ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอร่องคำ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไชย นายศรันย์ สุขประวิทย์ หัวหน้างานโครงการหนองเลิงเปือย สถาบันปิดทองหลังพระ และนายวรวุฒิ เอี่ยมคำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการยกระดับสะพานข้ามลำน้ำชีหรือยกระดับถนนบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านดอนเจ้าปู่มหาราชให้สูงขึ้นเนื่องจากเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ต้องการให้สนับสนุนโรงงานอาหารสัตว์ชุมชน โรงสี ลานตากยุ้งฉาง และโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการน้ำและพลังงาน ระบบธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมระบบกระจายน้ำ (ขุดสระลึก) พร้อมทั้งจัดการระบบน้ำปะปา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร การขยายเขตชลประทาน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองไห ขยายเขตชลประทานจากบ้านแกแปะ-บ้านเหล่าเขือง โขง ชี มูล ส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานสายน้ำ นอกจากนี้ ขอให้แก้ไขระเบียบการออกกฎหมายส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ เช่น พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้ การยกเลิกการสัมประทานเป็นกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของ การสร้างกลไกการตรวจสอบระดับชุมชนอย่างเป็นธรรมโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบดินด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องส่งไปตรวจสอบที่เขต ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำประเด็นปัญหาที่ได้รับทั้งหมดนี้ไว้พิจารณาและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

1507454019055 1507454017783 1507454016476 1507454014639

|  315 views

Leave a Comment

*

scroll to top