วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

ตุลาคม 8, 2017 10:29 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ไพชยนต์
ค้าทันเจริญ และพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว และพบปะรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ภาคประชาชน และเอกชนที่ขอให้สนับสนุนให้อำเภอสหัสขันธ์และอำเภอหนองกุงศรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยให้มีประเพณีนุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร ๙ วัด ทุกวันเสาร์ ทั้งยังต้องการให้สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเชิงสะพานเทพสุดา ที่เชื่อมระหว่างอำเภอสหัสขันธุ์ และอำเภอหนองกุงศรี ให้มีจุดจอดรถที่สามารถรองรับปริมาณรถในฤดูท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดิน การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด การบริหารจัดการผู้ค้าภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรกับวัดข้างเคียง เนื่องจากมีความขัดแย้งกันเรื่องราคาแผงค้า ที่จอดรถไม่สะดวกไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว และขอให้ชลประทานจัดทำท่อลอดและสูบน้ำมาบริเวณอำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอหนองกุงศรี เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงกว่าเขื่อนลำปาว มักประสบภัยแล้งเป็นประจำ

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอแนะว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดี การอยู่กับธรรมชาติและรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้ สำหรับประเด็นความขัดแย้งของพื้นที่ได้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปดำเนินการ และประเด็นปัญหาอื่นๆ จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของทางราชการ จากนั้น คณะฯ ลงพื้นที่สะพานเทพสุดา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ด้วย

1507476265719

1507476267920

1507476270317

1507476272215

|  229 views

Leave a Comment

*

scroll to top