วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐

ตุลาคม 9, 2017 1:48 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

78218

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๐-๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

 ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     – รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน

๒.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๙ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๗ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๓)  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๔)  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๓ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๑๕ วัน และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

๓. เรื่องที่ค้างพิจารณา

๓. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

     – รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามมาตรา ๑๐ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมรายงาน การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเมือง) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐)

    ผลการพิจารณา

    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๐ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

     – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง(เนื่องจากนางวรารัตน์  อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เกษียณอายุราชการ)

 ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา

|  580 views

Leave a Comment

*

scroll to top