วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขอให้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขอให้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ตุลาคม 9, 2017 4:18 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำโดยนางสาวสุกลภัทร ใจจรูญ ตัวแทนจังหวัดชลบุรี เพื่อขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน กรณีการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของประชาชน ชุมชน ในภาคตะวันออก และผลประโยชน์ของประเทศ ดังนี้
๑. รัฐต้องมีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางจัดการปัญหาในระยะยาวอันเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชน
๒. รัฐจะต้องไม่เร่งรัดโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อผลกระทบในวงกว้าง ที่ปัจจุบันมีการคัดค้านกันอยู่
๓. รัฐต้องมีการปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ด้วย ในกระบวนตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๔. รัฐต้องจริงจังกับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของประชาชนในภาคตะวันออก
ทั้งนี้ ได้มอบความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ …. ที่ทางกลุ่มได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ www.eeco.or.th จนถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มาด้วย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ตนจะส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก พ.ศ. …. ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหลักของการพิจารณากฎหมายจะต้องพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๘ และแนะนำให้กรรมาธิการวิสามัญเชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปร่วมประชุมแนะนำข้อเสนอในชั้นกรรมาธิการด้วย

59643 59645 S__11904070 S__11904083

|  237 views

Leave a Comment

*

scroll to top