วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

ตุลาคม 10, 2017 9:26 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นประธาน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยสรุปออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านการศาสนา คณะกรรมาธิการได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา และพิจารณาอนุมัติการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาแห่งชาติ” ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอ รวมทั้งการรับทราบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสตรีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” โดยภิกษุธัมมนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบงานพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการกำหนดแผนงานและโครงการที่คณะอนุกรรมาธิการจะดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขัดข้องและแนวทางในการสำรองข้อมูลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเห็นควรให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการยังได้พิจารณาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมาธิการได้กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

1 2 3

|  184 views

Leave a Comment

*

scroll to top