วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ตุลาคม 10, 2017 4:46 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งภารกิจที่คณะกรรมาธิการวิสามัญจะดำเนินการ ได้แก่ การเชิญผู้ชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเป็นรายมาตรา การเชิญผู้แปรญัตติเข้าชี้แจง และการพิจารณารายงาน การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) แนวทางการทางานเชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบาย ที่ประชุมได้มีมติให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มาให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม โดยแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจง ดังนี้
– กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒) การกีฬาแห่งประเทศไทย ๓) กรมพลศึกษา ๔) สถาบันการพลศึกษา
– กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ สมาคมกีฬาที่อยู่ในประเภทการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
– กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ๑) กระทรวงมหาดไทย ๒) กระทรวงศึกษาธิการ ๓) กระทรวงสาธารณสุข ๔) กระทรวงกลาโหม ๕) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติให้นัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โดยมีมติให้เชิญผู้แทนจาก ๑) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒) การกีฬาแห่งประเทศไทย ๓) กรมพลศึกษา ๔) สถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ เข้าร่วมประชุม

1 2 3

|  237 views

Leave a Comment

*

scroll to top