วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

ตุลาคม 11, 2017 9:13 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิ การวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม และงดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๒๓ ตุลาคม โดยจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นอกจากนี้ จะมีการพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเมือง) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐)

โฆษกวิป สนช. ยังได้เปิดเผยด้วยว่า คาดว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาให้ สนช.ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสนช. จะบรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนร่าง พ.ร.ป. อีก ๒ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คาดว่าจะส่งมาให้ สนช. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน เพื่อจะบรรจุในวาระการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน สำหรับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะส่งให้ สนช. ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน และจะบรรจุเข้าวาระการประชุม สนช. ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน

นอกจากนี้ วิป สนช. ยังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อแยกสถาบันวิจัยออกจากส่วนงานของราชวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยมี ๑๙ มาตรา คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในสัปดาห์หน้า

97621 97622 97625

|  277 views

Leave a Comment

*

scroll to top