วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔๙

ตุลาคม 12, 2017 3:22 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

145

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔๙ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

พิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาประเด็น “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” โดยเชิญ นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้บริหารร่วมสถาบันนโยบายศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างรายงานสรุปผลการเสวนา หัวข้อ “การเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองดี ในวิถีประชาธิปไตย” ที่คณะกรรมาธิการได้จัดเสวนาไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนในส่วนของบทที่ว่าด้วยการทบทวนวรรณกรรม
๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑

คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้พิจารณาเป็นรายมาตรา โดยมีประเด็นรอพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ ดังนี้
๓.๑ ร่างมาตรา ๓ ประเด็นเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายเก่า

๓.๒ ร่างมาตรา ๔ ประเด็นเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ศัพท์ (นิยามศัพท์)
๓.๓ ร่างมาตรา ๖ ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจในการออกข้อกำหนด
๓.๔ ร่างมาตรา ๗ ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล
๓.๕ ร่างมาตรา ๑๕ และร่างมาตรา ๒๕ ประเด็นเกี่ยวกับเบี้ยประชุม
และมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมโดยเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ควรจะมีบทบัญญัติกาหนดหน้าที่ของรัฐไว้ในร่างด้วย ดังเช่นที่บัญญัติอยู่ในมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญ
เพื่อปิดช่องว่างของกฎหมาย
๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้พิจารณาในประเด็นการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ประเด็นการตรวจสอบทรัพย์สิน ประเด็นการกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประเด็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ และประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. …. และรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว ได้เชิญผู้แปรญัตติในประเด็นต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับคำแปรญัตติ

|  217 views

Leave a Comment

*

scroll to top