วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ประชุมกำหนดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๐

กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ประชุมกำหนดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๐

ตุลาคม 12, 2017 4:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

aa1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อรับทราบกำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ รัฐสภา ซึ่งในวันพิธีจะมีการถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ส่งมายังคณะกรรมาธิการ และเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจึงได้มีมติให้ คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจช่วยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามข้อ ๗๗ วรรคสี่ แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วจัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้มีการติดตามและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าในปัจจุบันการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารได้เป็น
วงกว้างและประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายได้โดยง่าย ซึ่งอนุกรรมาธิการจะจัดให้มี Application ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน โดยเนื้อหาสาระที่ปรากฏใน Application จะเป็นความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนสนใจ หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน และมีรูปแบบที่สามารถสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย เช่น อาจอยู่ในรูปแบบของแผ่นภาพการ์ตูนหรือกราฟิก เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมาธิการจะจัดทารูปแบบจำลอง (Mock Up) ของ Application ดังกล่าว และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนา ก่อนที่จะจัดทำข้อสรุปรายงานต่อคณะกรรมาธิการต่อไป

นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

aa2

aa3

 

|  202 views

Leave a Comment

*

scroll to top