วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

สรุปการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

ตุลาคม 12, 2017 4:26 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__23494670

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (นางสุภาพร  วิเชียรเพชร ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เป็นผู้เสนอ) ประกอบด้วย

๑) กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

๒) (ร่าง) กลยุทธ์/โครงการ แผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓) การจัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข   

๔) การจัดกลุ่มประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (นำเสนอโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณภิรมย์  กมลรัตนกุล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ)

ผลการพิจารณา

๑. คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ตามข้อ ๑) และ
๒) และเห็นชอบตามแนวทางที่ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการเสนอ

๒. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการรับทราบแนวทางการจัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ตามข้อ ๓) รวมทั้งได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ เพื่อดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมาธิการกำหนด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการใดที่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ให้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป               

๓.๒ พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑) คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการดำเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนด และจัดทำรายงานผลการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป

S__23494672 S__23494674 S__23494676

|  239 views

Leave a Comment

*

scroll to top