วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งแก้ไขปัญหาการรับรองหลักสูตรและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งแก้ไขปัญหาการรับรองหลักสูตรและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ

ตุลาคม 12, 2017 4:39 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bb1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา ๒
มีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ

– พิจารณากระบวนการรับรองหลักสูตรการศึกษาและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ แต่ยังไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการครู ในโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ คือ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งที่ไม่ผ่านการประเมินหรือการรับทราบจาก สกอ. เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ สกอ. กำหนด คุรุสภาจึงไม่สามารถรับรองปริญญาฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพและไม่สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่บัณฑิตเหล่านั้นได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและการขาดโอกาสในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. และ ก.ค.ศ. ด้วย โดย กมธ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงได้เรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาให้ข้อมูล ประกอบด้วย นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งติดภารกิจจึงมอบหมายให้ นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและร่วมกันหาทางออกในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับรองหลักสูตรและการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบได้มีขวัญกำลังใจและสามารถประกอบวิชาชีพครูที่ดีได้ในอนาคต ซึ่งในเบื้องต้น กมธ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออกในการแก้ไขปัญหา จนได้ข้อสรุปดังนี้
๑) สกอ. ควรเร่งให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทบทวนการรับทราบหลักสูตร ตามที่ สกอ. ได้มีหนังสือแจ้งผล หากพบว่า มีหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ให้เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามที่ สกอ. กำหนด และหากไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทัน จนกระทั่งมีบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วก็จำเป็นต้องกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนใหม่ในสถานที่ตั้งหลักในหลักสูตรการศึกษา (ที่ต้องผ่านการรับทราบจาก สกอ.) แก่นักศึกษาให้ครบตามเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ของโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างน้อย โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วแจ้งให้ สกอ. รับทราบ และนำไปประกอบการขอรับรองปริญญาฯ จากคุรุสภา
เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษานั้นสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ต่อไป

๒) ควรกำหนดมาตรการป้องปรามให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการให้บริการทางการศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ และช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลกระทบดังกล่าว กมธ. จึงเห็นควรเสนอให้ฝ่ายบริหารและกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาให้อำนาจ หน้าที่แก่ สกอ. ในการเผยแพร่ประกาศข้อมูลรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านหรืออยู่ระหว่างการรับทราบของ สกอ. ให้สาธารณชนได้
รับรู้และรับทราบเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจดำเนินการกับอนาคตทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินกระบวนการตามกฎหมายแก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการให้บริการทางการศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ แม้ว่าผู้นั้นจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามแก่ผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวต่อไป

bb2

 

|  451 views

Leave a Comment

*

scroll to top