วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๑ วาระแรก ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๑ วาระแรก ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ตุลาคม 16, 2017 4:49 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Tavrichesky
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี
สิริเวชชะพันธ์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) ครั้งที่ ๒๐๑ ซึ่งเป็น
การประชุมในวาระแรก และจะมีการประชุมวาระที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา


โอกาสนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๐ พิจารณาการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสหภาพรัฐสภา รวมถึงรับฟังรายงานประจำปีโดยเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเกี่ยวกับกิจกรรมของสหภาพรัฐสภาตั้งแต่การประชุมมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๐ ที่เกี่ยวกับ (ข) รายงานประจำปีโดยรัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภา ซึ่งเป็นการรวบรวมผลลัพธ์การตอบแบบสำรวจเรื่อง Reporting Exercise 2017 ของรัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภา เพื่อเป็นการรายงานกิจกรรมของประเทศสมาชิกที่ได้ดำเนินการ รวมถึงการดำเนินการตามข้อมติและข้อตัดสินใจต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภา เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ดี โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียและแปซิฟิกในการมีส่วนร่วมในการรายงานของปี ๒๕๖๐ ให้ตอบแบบสอบถามเรื่องการติดตามด้านรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม
ข้อมติและข้อตัดสินใจของสหภาพรัฐสภาที่ได้รับรองในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ –
เดือนเมษายน ๒๕๖๐

S__12116140 S__12116141

|  244 views

Leave a Comment

*

scroll to top