วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐

ตุลาคม 18, 2017 3:04 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

78218

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๑_๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๑ นาฬิกา 

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     – รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)

 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

     – ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ

     – ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ๓. กระทู้ถาม จำนวน ๑ กระทู้ คือ

     – กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต  อัคราทิตย์) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

 ๔.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย        

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย        

๕.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๔
ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๔
ออกไปอีก ๙๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๖.  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)” คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณา
เสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๗.  เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง คือ

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

     ๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว

     ๓) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

๗.  เรื่องที่เสนอใหม่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอหารือต่อที่ประชุมขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระ ดังนี้

     ๑)  รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว

     ๒)  รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๑๕ นาฬิกา

 

|  642 views

Leave a Comment

*

scroll to top