วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐

ตุลาคม 20, 2017 10:59 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช. Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๒-๒๕๖๐

123456

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๒ นาฬิกา

 ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๓) เชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับบัตรเชิญเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา  ๑ ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป 

     ๔)  เชิญท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมทำบุญ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โดยร่วมบริจาคได้ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๒ 

 ๒. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย        

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๓)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –  รัฐมนตรีได้เสนอขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาภายใน ๓๐ วัน ก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓   

๓. ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ซึ่งบรรจุในระเบียบวาระในวันนี้ และขอให้ยกระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่  ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึ้นมาพิจารณาในวันนี้ตามลำดับ ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

     ๑)  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีการไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓ และข้อ ๘๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

      – ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับในเรื่องดังกล่าว

     ๓)  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ จำนวน ๔ ครั้ง คือ

       – ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

       – ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

       – ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และ

       – ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

         (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ จำนวน ๔ ครั้ง ดังกล่าว

 ๔. กระทู้ถาม จำนวน ๑ กระทู้ คือ

     –  กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  ซึ่งนายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ เป็นผู้ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้รับผิดชอบในการตอบกระทู้ถามได้ประสานขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน

 ปิดประชุม เวลา ๑๙.๔๐ นาฬิกา

|  681 views

Leave a Comment

*

scroll to top