วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมอภิปรายในการอภิปรายย่อย ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการสำหรับรัฐสภาที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมอภิปรายในการอภิปรายย่อย ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการสำหรับรัฐสภาที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ตุลาคม 16, 2017 4:28 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Dumsky Hall พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๖ (The 26th Session of the Forum of Women Parliamentarians) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ โดยนางสุวรรณี ในฐานะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ได้ร่วมอภิปรายในการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการสำหรับรัฐสภาที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Marking the 5th anniversary of the Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments) ว่า “สิ่งที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายโดยเฉพาะในรัฐสภานั้นเริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๐ วรรคสามในเรื่องของการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ต้องคำนึงความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง ความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศในการจัดเตรียมรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้ง นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๑ วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังบัญญัติถึงการจัดสรรงบประมาณว่ารัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรม (Gender Responsive Budgeting)”

อกาสนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้ชี้แจงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรีที่ตนเป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงนี้ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีการดำเนินกิจกรรมในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในโครงการ “New Gen Say No คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดโครงการประกวดมิวสิควีดิโอเพลง “เธอ” เพื่อให้กำลังใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงให้ลุกขึ้นก้าวเดินต่อไป

จากนั้น นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะผู้นำเสนอรายงาน (Rapporteur) สำหรับการอภิปรายต่อร่างข้อมติเรื่อง “ร่วมถ่ายทอดความหลากหลายในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยประชาธิปไตย” (Sharing our diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy) ของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อย่อยที่ ๑ “เทคโนโลยีสามารถช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาคทางเพศได้อย่างไร” (How can technology be at the service of democracy and gender equality? Challenges and opportunities) ได้กล่าวรายงานการอภิปรายกลุ่มที่ ๑ ต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญว่า “ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของสตรีและอภิปรายถึงโอกาสที่เทคโนโลยีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการเข้าถึงเทคโนโลยี และตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในโลกไซเบอร์ที่อาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เนต ซึ่งความคิดเห็นจากที่ประชุม จะได้นำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแก้ไขต่อร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนต่อไป

1508725298298 1508725306492 1508725307804 1508725304115

|  166 views

Leave a Comment

*

scroll to top