วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 2, 2017 3:07 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๖๓_๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดิน เรื่อง กลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

     ๒)  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง คือ

     –   ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

     –   ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

     –   ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ

     –   ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

     ๑.  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๒ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๒.  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  จำนวน  ๑๗  คน โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน  ๔๕  วัน  นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ 

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๓๕ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๕๘ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

๔.  เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

     ๑.  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓๓ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๕ วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….  จำนวน ๒ ครั้ง ดังกล่าว

     ๒.  ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. เพิ่มเติม
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา  พ.ศ. ….  เพิ่มเติม จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเห็นชอบให้ตั้ง
นายอะคร้าว  แสงสิทธิ์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญในตำแหน่งที่ได้ตั้งเพิ่มเติมนี้
 

๕. เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง

     ๑.  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒. ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน

 ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

|  631 views

Leave a Comment

*

scroll to top