วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 10, 2017 9:51 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช.ครั้งที่ ๖๔.๒๕๖๐

 ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. …. จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

         ๑.๑) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ….

         ๑.๒)  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

     ๒)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก โดยที่ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขอลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล จึงสิ้นสุดลงตามความใน มาตรา ๑๗๐ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

     ๔)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

         ๔.๑)  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การปฏิรูประบบการช่วยเหลือคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพฯ)  

         ๔.๒   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

         ๔.๓   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

     ๕)  รับทราบ เรื่อง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ไม่มีบทบัญญัติใดในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับร่างประราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวส่งกลับมาสภา ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๑

 

 ๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ

     ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

๓. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมาย     ๒) ให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุน

ระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบความตกลงทั้งสองฉบับ

๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –   รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

      ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

๕. เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

     ๑) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้

         ครั้งที่ ๖๗ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๖๘ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๖๙ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๗๐ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๗๑ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๗๒ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๗๓ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๗๔ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และ

         ครั้งที่ ๗๕ วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

         (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๙ ครั้ง ดังกล่าว

     ๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ตามมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว

๖. เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –   ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๘ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ….  ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๘ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

|  581 views

Leave a Comment

*

scroll to top