วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยฯ พิจารณาการจัดทำแผนดูแลธุรกิจบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยฯ พิจารณาการจัดทำแผนดูแลธุรกิจบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

พฤศจิกายน 10, 2017 10:34 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

141014 141029

เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผน และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการสาธารณสุข ผู้แทนจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผน และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและการกำกับดูแลธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ข้างต้นด้วยการจัดทำกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อรองรับการกำกับดูแลธุรกิจบริการสุขภาพอื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ (๓) อาทิ กิจการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง และกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

140983 140986 

|  212 views

Leave a Comment

*

scroll to top