วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. ตำรวจฯ ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

กมธ. ตำรวจฯ ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

พฤศจิกายน 10, 2017 1:59 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
________________________

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

ตำรวจ 1

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการให้บริการประชาชนเพื่อพัฒนาด่านตรวจคนเข้าเมืองสู่มาตรฐานสากล โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจพิจารณาศึกษาในรายละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการต่อไป

ตำรวจ2

ตำรวจ 3

ตำรวจ4

คณะกรรมาธิการมีกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

|  262 views

Leave a Comment

*

scroll to top