วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

พฤศจิกายน 10, 2017 2:14 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

11111111111111

โดยมีระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….
เรียงลำดับมาตราเริ่มจาก หมวด ๓ สำนักงานร่างมาตรา ๑๔ ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีฐานะเป็นนิติบุคคลร่างมาตรา ๑๕ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานร่างมาตรา ๑๖
ไม่มีการแก้ไข ร่างมาตรา ๑๗ มีการเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการเพิ่มเนื้อความ (๘/๑) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด เพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่างมาตรา ๑๘ เรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการให้ทำเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และเลขาธิการอยู่ในตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งต้องไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และคณะกรรมาธิการได้เห็นควรให้เพิ่มเติมเนื้อความของวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการนั้นอาจจะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ ร่างมาตรา ๑๙ – ร่างมาตรา ๒๓ ไม่มีการแก้ไข ร่างมาตรา ๒๔ คณะกรรมาธิการได้เห็นควรให้เพิ่มเติม ในส่วนของทรัพย์สินของสำนักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้น เป็นข้อต่อสู้ในเรื่องทรัพย์สินของสำนักงานไม่ได้ร่างมาตรา ๒๕ – ร่างมาตรา ๒๘ ไม่มีการแก้ไข ต่อจากนั้นคณะกรรมาธิการได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการผลการดำเนินการของสำนักงาน ที่จำต้องรายงานผลการดำเนินการต่อรัฐสภา ซึ่งในคณะกรรมการต่าง ๆ กฎหมายได้กำหนดให้ต้องมีการรายงานทุกปี แต่ได้กำหนดไว้ในร่างมาตรา ๖๔ โดยให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอำนาจกำกับโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสำนักงาน เพื่อการนี้จะสั่งให้สำนักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่าสำนักงานกระทำการใดอันมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้สำนักงานยับยั้งหรือระงับการกระทำการนั้นได้

222222222222

ซึ่งคณะกรรมาธิการ จะได้มีการแก้ไขถ้อยคำบางประการให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากขึ้นพร้อมได้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล คือ กระทรวงพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า เป็นต้น

|  244 views

Leave a Comment

*

scroll to top