วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พฤศจิกายน 12, 2017 7:42 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP23) โดยได้มีการรับฟังปาฐกถาจากประธานสหภาพรัฐสภา ผู้แทนรัฐสภาประเทศเจ้าภาพ ได้แก่ เยอรมนี และฟิจิ พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนายกรัฐมนตรีฟิจิ ในฐานะประธานการประชุม COP23 ในภาครัฐบาล

จากนั้น เป็นการอภิปรายในหัวข้อ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ: บทบาทสำหรับผู้ออกกฎหมาย (Low-carbon economy: What role for legislators?)” ซึ่ง พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ได้กล่าวอภิปรายเป็นคนแรก โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้วที่ร้อยละ ๑๑ อย่างไรก็ดี ในด้านการปรับตัว ควรเพิ่มศักยภาพเพื่อรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาที่มีความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในหลายแนวทาง โดยเฉพาะการรับรองข้อเสนอด้านการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ การจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้กฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกัน การผ่านพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อีกจำนวน ๔ ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ ป่าชุมชน และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้มุ่งหมายให้เป็นแนวทางเชื่อมโยงประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยให้รัฐบาลมีกลไกทางกฎหมายที่เพียงพอต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โอกาสนี้ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ยังได้เข้าแสดงความยินดีแก่ Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่ ที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกในการประชุมครั้งนี้ด้วย

1510490084012

1510490082665

1510490085222

1510490086470

|  311 views

Leave a Comment

*

scroll to top