วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม

พฤศจิกายน 13, 2017 4:13 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย นำโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการฯ เรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตมากว่า ๔๐ ปี จากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม ทั้งปัญหาหนี้สินจากราคาข้าวตกต่ำ ปัญหาคุณภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐหลายด้านเปิดโอกาสให้กับบริษัทธุรกิจการเกษตรข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย และในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย นอกจากนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากช่องว่างของกฎหมายที่ทำให้เกิดการเฉลี่ยผลกำไรที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผลตอบแทนของเกษตรน้อยกว่าพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าโรงสีและพ่อค้าส่งออก ถึงแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนา แต่ก็ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบ และไม่มีความยั่งยืนในนโยบาย ทำให้เกิดปัญหาขาดการวางแผนการทำงานที่ต่อเนื่องกันของภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการตลาด ถึงแม้ในปี ๒๕๔๙ มีการจัดตั้งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับผิดชอบด้านการผลิตข้าว หากแต่ไม่มีกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐในการกำกับผลิตข้าว คณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด และระดับอำเภอ ๕๐๐ อำเภอ จึงได้มีมติให้มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐโดยจัดตั้งกระทรวงการข้าวขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทางด้านการจัดการสินค้าข้าวของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อระบบการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย

นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยมาโดยตลอด ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้าวมาโดยตลอดเช่นกัน ทั้งนี้ ได้นำข้อเสนอดังกล่าวส่งมอบให้กับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

DSC_3615 DSC_3621 DSC_3631 DSC_3635

|  184 views

Leave a Comment

*

scroll to top