วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การสังคมฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society”

กมธ.การสังคมฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society”

พฤศจิกายน 13, 2017 4:25 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี กล่าวรายงาน

ช่วงแรกเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “พม.กับการสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society” โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมาเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “มุมมองในการสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนมุมมองต่าง ๆ ประกอบด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนางสาวชวิดา วาทินชัย
ผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นอกจากนี้ ยังมีการร่วมแสดงสัญลักษณ์การรณรงค์สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)


การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ร่วมกันป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีปฏิบัติการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ตลอดจนเพื่อให้สังคมร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง

21482 2148128971 - Copy

 

|  326 views

Leave a Comment

*

scroll to top