วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฯ สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ ร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฯ สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 14, 2017 9:36 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

file_1510220138

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มี
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ได้มีการอภิปรายประเด็นปัญหาที่ควรนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ อาทิ

– การกำหนดยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ไม่ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากระดับปริมาณรังสีและลักษณะ
การใช้งานเครื่องดังกล่าว

– การกำหนดบทนิยามคำว่า “เครื่องกำเนิดรังสี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเพิ่มนิยามคำว่า “เครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค” หมายความว่า เครื่องกำเนิดรังสี
ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และ

– บทกำหนดโทษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสี ซึ่งเป็นโทษที่รุนแรง โดยเห็นว่า ควรยึดหลักการตาม
มาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๘ หรือยึดหลักการตามมาตรา ๒๕ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง)
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

file_1510220150 file_1510220169 file_1510220190

 

 

|  343 views

Leave a Comment

*

scroll to top