วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 14, 2017 9:53 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

141042

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธาน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน และจำนวนสถิติผู้สูงอายุที่ใช้บริการ
ในสถานพยาบาล รวมทั้งผลกระทบจากการให้บริการและแนวทางการพัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับต่อ
สถานการณ์โรคและการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ผลการพิจารณา

คณะกรรมาธิการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว โดยเชิญ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนโรงพยาบาลศิริราช ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้แทน
โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้แทนโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบัน
ประชากรวัยเด็กลดลง และผู้สูงอายุมีจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการให้บริการในโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุมีจำนวนมากขึ้น และ
โรคที่เกิดกับผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และมีอาการของโรคที่รุนแรงและแทรกซ้อนมากกว่า ส่งผลต่องบประมาณการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อม ต้อกระจก และการหกล้มที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายและแผนบูรณาการความร่วมมือ แนวทางการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยร่วมมือกัน ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับอำเภอและตำบล ครอบคลุมประชากรสูงวัยทั่วประเทศ

สำหรับการให้บริการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลต่าง ๆ มีการพัฒนาการให้บริการ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ และโรคร้ายแรง นอกจากนี้ งบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่และชุมชน ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากประชากรสูงอายุมีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการให้บริการสุขภาพให้เป็นระบบและควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้ง Care Manager และ Care Giver ให้เพียงพอต่อการบริการในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมการบริการ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ    

141033 141040 141048

 

 

|  194 views

Leave a Comment

*

scroll to top