วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิฯ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน”

วิฯ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน”

พฤศจิกายน 14, 2017 2:30 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

105454

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา และพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน โอกาสนี้
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศึกษา ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งภารกิจดังกล่าวนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ กิจการลูกเสือชาวบ้านมีบทบาทสำคัญ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องสนับสนุน ส่งเสริมความจงรักภักดีและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงอย่างทั่วถึง คณะกรรมาธิการฯ จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน ให้ได้รับการส่งเสริม มีความก้าวหน้า และเกิดผลดีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสู่กิจการลูกเสือชาวบ้าน

105451 105459 105464

|  546 views

Leave a Comment

*

scroll to top