วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการกำจัดผักตบชวา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 

สนช.พบประชาชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการกำจัดผักตบชวา บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา 

ธันวาคม 2, 2017 5:08 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการกำจัดผักตบชวา (โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล) โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ และนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท บรรยายสรุปข้อมูล
จากสภาพปัญหาด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำหลายสายไหลลงมาจากทางเหนือ ทำให้มีปริมาณผักตบชวาไหลมาสะสมในแม่น้ำจำนวนมาก การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของปริมาณผักตบชวาเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และบริเวณที่มีผักตบชวาสะสมหนาแน่นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เศษผักตบชวาที่ตายทับถมกันทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ปริมาณแหล่งกักเก็บน้ำลดลงไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำลดลง จากการกำจัดผักตบชวาไม่ถูกวิธีโดยปล่อยให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากผักตบชวา การดำเนินการของจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาทได้มีการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแก่กระทรวงมหาดไทยทุกเดือน โดยได้แบ่งพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ รวมถึงได้มีการดำเนินการกำจัดผักตบชวาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้มีการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการนำผักตบชวาที่มาได้แปรรูปเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนตามงบประมาณปี ๒๕๖๑ คือการจัดหาเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก โดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๖ ชัยนาท เป็นหน่วยดำเนินการ แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชัยนาท ขอให้มีการทบทวนโครงการใหม่เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ภารกิจของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๖ ชัยนาท
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การบริหารจัดการปัญหาผักตบชวาได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วหรือไม่ เพราะปัญหาผักตบชวา เป็นปัญหาระดับประเทศ การแก้ไขปัญหาโดยการตั้งชมรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น หรือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ การจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การดำเนินการแบบบูรณาการนั้นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำ โดยการควบคุมการเจริญเติบโตของผักตบชวา
๒. จังหวัดและหน่วยงานราชการควรจะทำการสื่อสารกับประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ให้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวา และสร้างความเชื่อมั่น สร้างวิธีการรับรู้ ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการกำจัดผักตบชวา การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา
๓. เสนอให้จังหวัดชัยนาทนำร่องในการสร้างการรับรู้กับประชาชนว่าได้มีการใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและร่วมกันกำจัดผักตบชวา ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณประเทศอีกทางหนึ่ง

1512200988416

1512200989999

1512200991461

1512200992958

|  198 views

Leave a Comment

*

scroll to top