วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐

ธันวาคม 8, 2017 4:04 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๙ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

     ๔)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

     ๕)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เรื่อง “การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค”

     ๖)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ

     ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

๓. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑

     –    ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และ
นางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

๔.  จากนั้น ที่ประชุมมีมติให้รวมพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๒ และเรื่องด่วนที่ ๓ ไปพร้อมกันแต่แยกลงมติทีละฉบับ ดังนี้

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๗ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

๕.  หลังจากนั้นที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนระเบียบวาระโดยยกระเบียบวาระที่ ๖.๓  ระเบียบวาระที่ ๗ และเรื่องด่วนที่ ๕ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลำดับ ดังนี้

     ๑) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. เพิ่มเติม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. ….  เพิ่มเติม โดยตั้ง นายทองเปลว  กองจันทร์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญในตำแหน่งดังกล่าว

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๓)  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง

     ๔)  ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาในวาระที่ ๒และลงมติในวาระที่สามว่าจะเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ….  ใช้เป็นกฎหมาย 

๖.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

     ๒)  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) แล้ว

     ๓)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘)

      ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

 ปิดประชุม เวลา  ๑๔.๐๖  นาฬิกา

|  595 views

Leave a Comment

*

scroll to top