วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » วิป สนช. แถลงข่าวกรณีกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองยื่นหนังสือขอให้ สนช. พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

วิป สนช. แถลงข่าวกรณีกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองยื่นหนังสือขอให้ สนช. พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ธันวาคม 14, 2017 8:41 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ประกอบด้วย นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองได้ยื่นหนังสือขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคมที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรกขอให้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาที่กำหนดการให้พรรคการเมืองดำเนินการตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๔๑ อาทิ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา ๑๔๐ การจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคและจัดทำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้อง และการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ครบถ้วนภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่ พ.ร.ป. ฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองกังวลว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่ขอให้แก้ไข พ.ร.ป. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความเท่าเทียมในโอกาสทางการเมืองแก่พรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่


ทั้งนี้ ที่ประชุมวิป สนช.เห็นว่า ในส่วนของกลุ่มแรกนั้นสามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.ป. โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๔๐ และ ๑๔๑ ซึ่งมีเงื่อนไขเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ซึ่งพรรคการเมืองอาจทำหนังสือขอขยายเวลาออกไปตามที่จำเป็นก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่
วันสิ้นกำหนดระยะเวลา เมื่อครบระยะเวลาแล้วพรรคการเมืองใดยังมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป ส่วนกรณีกลุ่มที่สองที่ขอให้แก้ไขในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองใหม่นั้น วิป สนช.บางส่วนเห็นว่าควรเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม วิป สนช. จะรับข้อกังวลทั้งหลายที่เสนอมา ส่งให้คณะกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะและรวบรวม
ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี่นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธาน นำเรื่องนี้ไปพิจารณาศึกษาต่อไป

113548 113553 113554

|  299 views

Leave a Comment

*

scroll to top